By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Stranice – kamnolom

Official label: Stranice – nahajališče fosilov 1
Nahajališče fosilov zgornjekrednega gosauskega razvoja značilnega za Vzhodne Alpe

Description

Kamnolom v okolici Stranic predstavlja edino poznano nahajališče kamnin »gosauskega faciesa« v Sloveniji. Gosauska sedimentna zaporedja predstavljajo zaporedje obalnih terigenih (rečnih, deltnih, močvirskih) klastičnih in plitvomorski karbonatnih sedimentov, ki so nastali v konvergentnem tektonskem režimu v zgornji kredi na robu Avstoalpinske tektonske mikroplošče. Najdišče pri Stranicah predstavlja najjužnejše izdanke gosauskega faciesa na področju Vzhodnih Alp. Za spodnji del profila so značilni lapornati razvoji s premoškimi plastmi. Navzgor sledijo masivni laporji z vmesnimi plastmi lapornatih apnencev. Iz tega dela zaporedja je poznana bogata favna solitranih negrebenskih koral. Opisanih je bilo 30 vrst koral med njimi nov rod Conicosmilotrochus s tremi vrstami. Korale so santonijsko-campanijske starosti. Nad lapornatimi horizonti ležijo plastnati apnenci s številnimi preseki radiolitov rodov Praelapeirouseia, Lapeirouseia, Radiolites in Bournonia ter bentoškimi foraminiferami. Glede na foraminiferno in rudistno favno lahko ta del profila stratigrafsko uvrstimo v santonij in campanij. Najbolj zanimiv je zgornji del profila, ki ga gradi greben rudistnih školjk. Greben gradijo rudistne školjke rodu Hippurites. Opisanih je bilo šest vrst hipuritid. Hipuritidna favna je značilna za najmlajši del krede (campanij-maastrichtij). Žal je bil ta hipuritidni greben pri širjenju kamnoloma v preteklosti uničen. Deloma je fosilni inventar iz kamnoloma pri Starnicah shranjen v Paleontološki zbirki Oddelka za geologijo, NTF UL, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in v Pajtlerjevi zbirki fosilov in mineralov na Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica.

References and resources

  • Pleničar, M. 1971: Hipuritna favna okolice Stranic.. Razpr. 4. razr. SAZU 14/8, 239-264.. Ljubljana. [COBISS-ID 7323949]
  • Pleničar, M., Šribar, Lj. 1992: Le Récif Rudistes prés de Stranice (N.O. de la Yougoslavie).. Geologica Romana 28, 305-317.. Roma.
  • Turnšek, D. 1978: Solitarne senonijske korale iz Stranic in Medvednice.. Razpr. 4. razr. SAZU 21/3, 61-128.. Ljubljana. [COBISS-ID 7391277]

The author of the record

Aleksander Horvat, Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Citation suggestion

Horvat, A.; za geologijo, O.; fakulteta, N.; v Ljubljani, U. 2010: Stranice – kamnolom. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/304-stranice-kamnolom.