By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Nerajčica

Manjša rečica s kraškimi izviri znotraj Krajinskega parka Lahinja, ki se izliva v Lahinjo.

Description

Nerajčica je manjša rečica znotraj Krajinskega parka Lahinja in hkrati prvi večji površinski pritok Lahinje, ki vanjo priteče z leve strani. Od slikovitega sifonskega izvira imenovanega Okno, severno od vasi Mali Nerajec, do njenega izliva v Lahinjo se rečica vije po 50–70 m široki naplavni ravnici. Skupna dolžina njenega toka je skromna in znaša komaj 1380 m. Tudi strmec je zelo majhen, saj se na svoji poti spusti za vsega 8 m.

Po toku navzdol se ji pridružita dva studenca, ki ju napajata kraška izvira. Oba pritekata iz kratkih zatrepnih dolin. V manjšem izviru, imenovanem Krnica, voda priteka na plano pod vasjo Veliki Nerajec, studenec pa se Nerajčici pridruži z leve strani. Izvir je zaradi lažje dostopnosti obzidan, saj je poleg Okna nekdaj služil za oskrbo s pitno vodo. Kakšnih 200 m dolvodno se Nerajčici z desne strani pridruži izdatnejši studenec, ki se napaja z nekoliko močnejšim izvirom imenovanim Stepanjec. Vanj podzemno priteka voda iz jugovzhodno ležeče kraške jame Zjot. Pod izvirom Krnica je ob strugi Nerajčice še manjši topli izvir s temperaturo vode 16°C.

Hidrografsko zaledje Nerajčice predstavlja zakrasela Poljanska gora. V svojem osrednjem delu rečica teče proti vzhodu. Ozko in razmeroma plitvo strugo si je vrezala v ilovnato naplavino. Tok reke je skoraj v povsem naravnem stanju, kar se zrcali v številnih rečnih okljukih in bujni obrežni vegetaciji.

References and resources

  • Ivanovič, M. 2008: Krajinski park Lahinja - širše zavarovano območje. Bela krajina in Krajinski park Lahinja, 25–42. Ljubljana. [COBISS-ID 38330466]
  • Natek, K., Stepišnik, U. 2008: Geomorfološke značilnosti Bele krajine in Krajinskega parka Lahinja. Bela krajina in Krajinski park Lahinja, 53–70. Ljubljana. [COBISS-ID 38332514]
  • Plut, D., Brečko Grubar, V. 2008: Hidrogeografske značilnosti Lahinje in Krajinskega parka Lahinja. Bela krajina in Krajinski park Lahinja, 91–104. Ljubljana. [COBISS-ID 38333282]

The author of the record

Tajan Trobec (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Citation suggestion

Trobec, T. 2010: Nerajčica. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/198-nerajcica.