By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Gozdni rezervat Kriva jelka

Official label: Udin boršt – gozdni rezervat Kriva jelka
Gozdni rezervat Kriva jelka v bližini Golnika uvrščamo med gozdove s pragozdnim značajem.

Description

Gozdni rezervat Kriva jelka s površino 10,22 ha leži približno 4 km zahodno od Golnika nad Kranjem. Spada med gozdove s pragozdnim značajem, v katerem so vidne sledi človekovega gospodarjenja (gozdne vlake, poseki). Od leta 1979 je ta del gozda načrtno prepuščen naravim procesom. V njem zasledimo vse razvojne stopnje, od mladih in zrelih do odmrlih dreves. To omogoča gozdnemu ekosistemu stabilnost in odpornost pri stohastičnih dogodkih, ki nepričakovano spreminjajo življenjske pogoje za rast in razvoj gozda ter povečuje njegovo samoohranitveno sposobnost. Še posebno pomembno vlogo imajo razkrajajoča drevesa, ki zagotavljajo stalen in počasen dotok hranil vsem ostalim vrstam. Gozdni rezervat Kriva jelka predstavlja »učilnico narave«, v kateri lahko raziskujemo razvoj rastlinskih in živalskih vrst, njihovo soodvisnost. Poleg tega lahko spoznavamo, kaj vzdržuje vitalno moč gozda, zaradi katere se je sposoben nenehno prilagajati in ohranjati samega sebe. Narava je s pragozdom ustvarila trajen, samoohranjevalen, samopopravljiv gozd, ki za razliko od gospodarskega gozda ne potrebuje nenehne pomoči. Na srednje globokih kislih rjavih tleh na peščenjaku in skrilavcu uspevajo naslednje vrste: smreka (35 %), rdeči bor (19 %), jelka (14 %), bukev (13 %), hrast (11 %), kostanj (5 %), gorski javor, veliki jesen, negnoj, vrba in ostale vrste skupaj (3 %).

References and resources

  • Zaplotnik, V. 2002: Gozdni rezervati v gozdnogospodarskem območju Kranj – popis stanja v letu 2001. Strokovna naloga (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj). Kranj.

The author of the record

Matjaž Hribar

Citation suggestion

Hribar, M. 2012: Gozdni rezervat Kriva jelka. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/464-gozdni-rezervat-kriva-jelka.