By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Gomilno grobišče pri Velikem Nerajcu

Official label: Veliki Nerajec - Arheološko območje
Synonyms: Brezjece, Dragatuš, Pusti Gradac
Starejšeželeznodobno gomilno grobišče pri Velikem Nerajcu

Description

Gomilno grobišče leži na levem bregu Lahinje, na nekoliko dvignjenem terenu med vasema Pusti Gradac in Veliki Nerajec. Iz literature je moč razbrati, da je bilo na travnikih na tem mestu najmanj sedem gomil.

Prvo, največjo, ki je merila v dolžino 20, v širino 16 in v višino 3 m, je avgusta leta 1900 prekopal starinokop Jernej Pečnik. V njej je odkril 59 skeletnih in en žgan grob. Gomila je danes močno razorana in sploščena. Vidna je kot 1,5 m visok kucelj premera do 25 m. Leto kasneje je Pečnik prekopal še šest gomil, ki pa niso bile tako velike, saj so nekatere vsebovale le en ali dva pokopa. V tretji kampanji, jeseni 1903, je Pečnik na njivah pri Velikem Nerajcu izkopal na območju širokem 20 m, dolgem 30 m in globokem do 2 m (mere gomile?) še 29 skeletnih in en žgan grob.

Gradivo iz grobov sodi večinoma v starohalštatsko obdobje. Hrani ga Naravoslovni muzej Dunaj.

Danes sta v gozdu, vzhodno od velike gomile, ohranjeni še dve. Stojita druga ob drugi in merita v premeru 12 m. Na eni od gomil je dobro viden podolžni jarek, ki kaže na to, da je bila raziskana.

Grobišču pripadajoče naselje lahko domnevamo na bližnjem Okljuku pri Pustem Gradcu.

References and resources

  • Dular, J. 1985: Topografsko področje XI (Bela krajina). Arheološka topografija Slovenije, 69-70. Ljubljana. [COBISS-ID 20252929]
  • Dular, J. 2003: Halštatske nekropole Dolenjske. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6, 208-217. Ljubljana. [COBISS-ID 122647808]
  • Spitzer, G. 1975: Ein hallstattzeitlicher Tumulus von Dragatuš. Arheološki vestnik 24, 780-811. Ljubljana. [COBISS-ID 12020269]

The author of the record

Primož Pavlin (Inštitut za arheologijo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

Citation suggestion

Pavlin, P. 2010: Gomilno grobišče pri Velikem Nerajcu. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/153-gomilno-grobisce-pri-velikem-nerajcu.

Comment