By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Diabaz na Orlici

Official label: Orlica – nahajališče diabaza 1
Nahajališče vulkanskih kamnin na Orlici srednjetriasne starosti.

Description

Nahajališče diabaza se nahaja na severnem pobočju Orlice in približno 2 km jugozahodno od Podsrede, ob cestnem useku, ki vodi iz Kozjanskega na Bizeljsko, na nadmorski višini okoli 590 m.

Na območju Orlice se na več mestih pojavljajo izdanki kamnin srednjetriasne ladinijske starosti. Njihova glavna značilnost je pestrost sedimentacije ter hitre lateralne in vertikalne spremembe v litološki sestavi na kratkih razdaljah, kar je v tesni povezavi z živahno vulkansko dejavnostjo v tej dobi. K ladinijskemu zaporedju plasti pripadajo tudi plasti v tektonsko zdrobljeni coni, ki jih sestavljajo temno siv ploščat dolomit, lapornati glinavec in dolomitni lapor. Na območju Orlice se pojavljata dva različka diabaza, zelen in sivozelen. Diabaz je predornina gabrske skupine, ki je po sestavi iz nizkotemperaturnih paličastih plagioklazov (albita), ilmenita, klorita, levkoksena, sericita, avgita in kalcita. Diabaz ima porfirsko strukturo, kar pomeni, da posamezna mineralna zrna plavajo v kriptokristalni osnovi. V kamnini je pogosto vidna albitizacija, kloritizacija in kalcifikacija.

Ladinijska starost plasti na Orlici je bila določena s konodonti (primitivni vretenčarji, ki so imeli konodontni aparat in so živeli od kambrija do triasa), s stratigrafsko lego in s korelacijo ekvivalentnih plasti tega prostora. Vulkanske kamnine in njihovi tufi so verjetno nastajali v morju, kar dokazujejo kalcitni mandlji v diabazu ter kalcitno vezivo v tufih. Debelina ladinijskih plasti je med 150 in 300 m.

References and resources

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Diabaz na Orlici. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/341-diabaz-na-orlici.