By using cookies, we improve your user experience. By using our services, you agree to the use of cookies. OK Cookies that we use Privacy Policy

Nahajališče čizlakita v kamnolomu Cezlak II

Official label: Cezlak – nahajališče čizlakita
Synonyms: Cezlak II
Čizlakit je magmatska kamnina iz svetlo zelenega avgita, temno zelene rogovače, belih plagioklazov in dekorativnih belih aplitnih žil, ki jo je po kraju Cezlak leta 1939 poimenoval profesor Vasilij V. Nikitin.

Description

Približno 0,5 km severozahodno od naselja Cezlak, severno od Oplotnice, na nadmorski višini okoli 660 m, je v sivem granodioritu leča temno zelene zrnate globočnine s petrografskim imenom čizlakit. Na tem mestu je v preteklosti deloval kamnolom, ki so ga zaradi domnevne izkoriščenosti in slabe tehnološke opremljenosti po letu 1958 zaprli.

Kamnina čizlakit je po sestavi iz svetlo zelenega piroksena (avgit) in temno zelenega amfibola (rogovača), bistvene primesi so beli glinenci (predvsem plagioklazi), v sledovih so prisotni še biotit, titanit, apatit, kalcit, kremen, epidot, klorit in opaki minerali. V posameznih delih nahajališča se kamnina razlikuje po velikosti zrn, po količinskem odnosu posameznih mineralov in stopnji sekundarnih sprememb. Ponekod je bogatejša z rogovačo, ki se lahko združuje v leče temno zelenega amfibolovca, drugje s plagioklazi, spremenljiva je tudi vsebnost kremena in ostalih slednih mineralov. Petrografsko čizlakit pripada globočnini gabrske sestave, ki ga v odvisnosti od prevladujočega minerala imenujemo piroksenovo rogovačni ali rogovačno piroksenov gabro. Tekstura čizlakita je masivna in homogena ter se jasno loči od vzporedne teksture granodiorita, to je sivega različka kamnine, ki jo poznamo pod trgovskim imenom pohorski tonalit, pridobivajo pa jo v kamnolomu Cezlak I.

Nahajališče čizlakita Cezlak II je edino znano nahajališče v Sloveniji, zato širitev kamnoloma in odvzem kamnine nista dovoljena.

References and resources

The author of the record

Janko Čretnik (Zavod za gradbeništvo Slovenije), Mateja Golež (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Citation suggestion

Čretnik, J.; Golež, M. 2010: Nahajališče čizlakita v kamnolomu Cezlak II. DEDI - Digital Encyclopedia of Natural and Cultural Heritage of Slovenia, http://www.dedi.si/dediscina/161-nahajalisce-cizlakita-v-kamnolomu-cezlak-ii.